állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
A

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § és 1. melléklet alkalmazásával

pályázatot hirdet

1 fő

részére

a Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára

Szabadalmi elbíráló

munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
A munkavégzés helye
 • 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 118. szám alatt meghatározott, szabadalmi és ipari mintaoltalmi elbíráló feladatkör.
Az ellátandó feladatok
 • a villamosság, a számítástechnika, a fizika valamint a tudomány és technika különböző területeire eső szabadalmi bejelentések újdonságának kutatása és vizsgálata,
 • ESPACENET, EPODOC, WPI és egyéb speciális adatbázisok használata,
 • újdonságkutatási és vizsgálati jelentés, szabadalmazhatósági vélemény készítése magyar és angol nyelven,
 • kutatás-fejlesztési projektek minősítése, szakvéleményezése,
 • a szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem népszerűsítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetményre és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala juttatásokra vonatkozó elnöki utasításainak rendelkezései az irányadók.
A juttatások részletezve
 • a Kttv. szerint megállapított illetmény és egyéb juttatások a mindenkori jogszabályoknak megfelelően,
 • illetményen kívül választható egyéb juttatások (Cafeteria-csomag),
 • folyamatos szakmai fejlődési és
 • karrierépítési lehetőség,
 • korszerű munkakörülmények.

  Egyéb jellemzők:
  tömegközlekedéssel rendkívül jól megközelíthető munkahely,
  önálló munkavégzés,
  máshol nem elsajátítható speciális szakmai ismeretek, mely az ipar/kutatásfejlesztés terén alkalmazható.
Pályázati feltételek
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett villamosmérnök, mérnökinformatikus, informatikus szakképzettség,
 • angol nyelvből középfokú komplex („C”) típusú általános nyelvvizsga,
 • számítógépes programok (MS Office, Windows, Excel) felhasználói szintű alkalmazása.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
 • gyors tanulási, absztrakciós, összehasonlítási képesség,
 • analitikus, asszociatív gondolkodási képesség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • hivatástudat és elkötelezettség,
 • empátia,
 • pontosság.
Előnyt jelent
 • technológiai ismeretek a villamosság területén (félvezetők, gyártástámogatás, minőség-ellenőrzés, tervezőmérnök),
 • elektronikai szakterület ismerete,
 • orvosi műszerek ismerete,
 • adatbázisokban történő keresés gyakorlata,
 • német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • orosz nyelvből középfokú szintű nyelvtudás,
 • közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte,
 • ECDL START (4 modulos) vizsga megléte,
 • iparban vagy kutatóként szerzett tapasztalat,
 • kutatás-fejlesztési projektben szerzett tapasztalat,
 • az informatika vagy a szoftverfejlesztés területén szerzett tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai életutat bemutató – a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formában és tartalommal készült (lásd Oneletrajz_minta-Kitoltesi_utmutato.xls)
 • a betöltött munkakört és/vagy feladatkört, valamint a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető, magyar nyelvű részletes önéletrajz;
 • az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • a nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének megkezdését igazoló postai feladóvevény másolati példánya;
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy – eredménytelenség esetén – a teljes pályázati anyag részére történő visszaadását kéri-e vagy nem
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • A pályázatot legkésőbb 2017. január 23. napjáig lehet benyújtani.
 • A pályázattal kapcsolatosan további információkat Faragó-Hönig Ildikó, a Humánpolitikai Önálló Osztály vezetője nyújt elektronikus levél útján: hoo@hipo.gov.hu
A jelentkezés benyújtásának módja
 • postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztály (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) címére történő megküldésével legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján éjfélig postára adott tértivevényes küldeményként, vagy
 • elektronikus úton Faragó-Hönig Ildikó részére az alábbi „jelentkezem” gombra kattintva.
 • személyesen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) szám alatt található székhelyén a Humánpolitikai Önálló Osztály szervezeti egységnél legkésőbb 2017. január 23. 16.30 óráig érkeztetett küldeményként.

  A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai vagy elektronikus úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása. Az elektronikus úton megküldött pályázatok esetében az e-mail tárgyában vagy a postai úton vagy személyesen benyújtott pályázat esetében a borítékon fel kell tüntetni az „VO szabadalmi elbíráló” munkaköri elnevezést.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. Ha a határidőben benyújtott, a formai és tartalmi követelményeknek – ide értve a szakmai önéletrajzra vonatkozó törvényi előírások betartását is - egyaránt megfelelő pályázatok száma a tíz darabot meghaladja, a Hivatal valamennyi benyújtott pályázati anyagot vizsgálva meghatározza annak a legalább tíz pályázónak a személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre behív.
 • A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül – kizárólag elektronikus formában - írásbeli értesítést kapnak.
 • Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagukat 2017. február 23. napján 12 óra és 14 óra között személyesen vehetik át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályán, ha ezt a pályázó az erre vonatkozó nyilatkozatában kifejezetten kérte. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag a pályázati eljárás lezárását követően megsemmisítésre kerül.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje
 • A pályázat elbírálására legkésőbb 2017. február 22. napjáig kerül sor.
Egyéb információk
 • A Hivatal a pályázat elbírálása során a megadott személyes adatokat a Kttv. 45.§ (5) bekezdésben foglalt ideig kezeli. Amennyiben a pályázó az anyaga visszaadását kéri, személyesen átveheti, egyebekben azt a Hivatal megsemmisíti. A benyújtott anyagokat a pályázatok elbírálásában és feldolgozásában résztvevő személyek kezelik. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása és a nyertes pályázóval jogviszony létesítése. A pályázót az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a 2011. évi CXII. törvény 14.§ - 22.§ és 52.§ szerinti jogok illetik meg.
Címkék
 • szabadalmi elbíráló, villamosmérnök, mérnökinformatikus, informatikus,gyártástámogatás, minőség-ellenőrzés, tervezőmérnök, mérnök állás, közigazgatás, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása