állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kancellária
Műszaki Kancellár-helyettes
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Műszaki Kancellár-helyettes
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A BME Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott, a Műszaki Kancellár-helyettes és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői, irányítási feladatait látja el. Felelős az Egyetem üzemeltetésével, beruházásaival, karbantartásaival, műszaki ellenőrzésével és az illetékességi köréhez tartozó terület iratkezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért. A Műszaki Kancellár-helyettes feladata az Üzemeltetési Igazgatóság és a Beruházási Igazgatóság valamint a Műszaki kancellár-helyettes és az igazgatóságok munkáját támogató Törzskar által végzett munka szintű irányítása, ezen szervezeti egységek által végzett feladatok koordinálása, azok teljesítéséről szóló beszámolók összeállítása, a Műszaki Kancellár-helyettes területére vonatkozó szabályzatok előkészítése, véleményezése a vonatkozó jogszabályi környezet alapján. A Műszaki Kancellár-helyettes feladatai különösen: előkészíti az egyetemi ingatlan felújításokat/beruházásokat, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó eszközberuházásokat; az Intézményfejlesztési Tervben foglaltak szerint, a kor (energetikai, üzemeltetési, minőségi) színvonalának megfelelően, felügyeli a tervtár kezelését, a tervek folyamatos aktualizálását; engedélyezteti, a Jogi Igazgatósággal együttműködve közbeszerezteti és kivitelezteti a felújításokat/beruházásokat, gondoskodik ezek garanciális és jótállási igényeinek érvényesítéséről; koordinálja a PPP szerződésekben foglaltak lebonyolítását; üzemelteti az Egyetem vagyonkezelésében álló területeket és épületeket, ellátatja a gondnoki feladatokat; gondoskodik az intézmény műszaki üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtatásáról; gondoskodik a közüzemi szolgáltatások (fűtés, villamos áram, vezetékes földgáz, víz- és csatorna) intézményi oldalról történő biztosításáról; gondoskodik az eseti javítások és a tervszerű megelőző karbantartási feladatok végrehajtatásáról; ellátatja a központi szállítási feladatokat, biztosítja a működéshez szükséges papíráru, irodaszer, tisztítószer beszerzését, a használt eszközök begyűjtését, raktározását, selejtezését; ellátatja az energiagazdálkodási feladatokat, szervezi a közüzemi szolgáltatásokat; teljesíti a főhatóságok és egyéb szervezetek felé előírt, a tevékenységéhez kapcsolódó rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat; gondoskodik a vagyon használatával kapcsolatos létesítményhasznosítás, bérbeadás feladatainak ellátásáról; gondoskodik a szociális létesítmények szerződéses működtetéséről; gondoskodik a rendezvények és kapcsolódó szolgáltatások szervezéséről, lebonyolításról; működteti a postaszolgálatot a beérkező küldemények vonatkozásában; kezelteti az irattárakat (iratkezelés, selejtezés, átadás levéltár részére); ellátatja a minősített adatok kezelésével kapcsolatos teendőket; gondoskodik a Kancellária dokumentumainak szabályszerű kezeléséről és tárolásáról.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy Egyetem, mérnöki szakirányú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Angol, vagy német nyelv társalgási szintű ismerete
 • Műszaki területen megszerzett minimum 6-8 év szakmai tapasztalat
 • Minimum 5 év vezetői tapasztalat
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • Kooperatív munkavégzés, terhelhetőség
Előnyt jelent
 • Felsőoktatási intézményben, költségvetési szervnél vagy állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél szerzett tapasztalat
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz, a végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • A feladat ellátásával kapcsolatos elképzelések
 • Erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jelenleg nem áll egyetemi alkalmazásban)
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Humánpolitikai Szabályzata szerint erre jogosult testületen kívül – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harmadik személyként megismerhetik, valamint összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a pályázat elnyerése esetén.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 15.
Egyéb információk
 • A kancellár-helyettesi megbízás kölcsönös szándék esetén meghosszabbítható. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • műszaki kancellár-helyettes, mérnök, műszaki, közigazagtás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása