állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Főépítész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főépítész
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentés készít a képviselő-testület részére. Közreműködik a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában. Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását. Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében. Részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében. Vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot. Gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek. Közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.
Az ellátandó feladatok
 • A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, az önkormányzati főépítész feladatai.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, A 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, Főépítészi vizsga, vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása, Legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • közigazgatási szakvizsga
 • Pesterzsébet helyismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz,
 • A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet igazoló okiratok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó),
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. Személyügyi Osztály . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/96/2017 , valamint a munkakör megnevezését: főépítész.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt az érvényes pályázatot benyújtó pályázók személyes meghallgatásáról. A pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója - a Polgármester egyetértésével - dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 20.
Egyéb információk
 • A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Címkék
 • főépítész, műszaki, építőmérnök, építészmérnök,közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása