állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Heves Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Építésügyi szakügyintéző állami szolgálati jogviszonyban
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi szakügyintéző állami szolgálati jogviszonyban
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű - helyettesítés időtartamá –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Heves megye, 3300 Eger, Szarvas tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Elsőfokú kiemelt építéshatósági hatósági ügyek intézése az egri, füzesabonyi, pétervásárai, és bélapátfalvai járás illetékességi területén. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás VI. fejezetének 67. §-ban foglaltak szerint ellátja a járási hivatal feladat- és hatáskörét érintő, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, valamint építésfelügyeleti hatósági feladatokat. Az építéshatósági és építésfelügyeleti feladatokat továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) részletezi.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, illetve a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázó nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt.
Előnyt jelent
 • építésügyi igazgatási szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • kivitelezési/tervezési gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Idegen nyelv ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Építésügyi vizsga (ÉTDR, e-napló, építésügyi igazgatás)
 • jó kommunikácóis készség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
 • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos főosztályvezető részére a koordinacio@heves.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat az Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály főosztályvezetője, az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály osztályvezetője és az Egri Járási Hivatal hivatalvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 9.
Egyéb információk
 • A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű állami szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).
Címkék
 • építésügyi szakügyintéző állami szolgálati jogviszonyban, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Heves megye, Eger
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása