állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
Útellenőr (műszaki ügyintéző)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Útellenőr (műszaki ügyintéző)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózattal kapcsolatos útellenőri feladatok ellátása,
 • útfenntartás, forgalomtechnikai és forgalomszabályozási ügyek intézése, kapcsolattartás a közutak és járdák karbantartását, felújítását végző vállalkozókkal, az elvégzett javítási munkák megrendelésének előkészítése, valamint a kivitelezés ellenőrzése, műszaki átvétele, teljesítésigazolása, számlák ellenőrzése,
 • burkolatbontási engedélyek és a közutak és járdák felbontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások kiadásának előkészítése, az igénybevételre irányuló kérelmek elbírálása,
 • útkezelői állásfoglalások meghozatala.
 • kapcsolattartás a szakterületét érintő pályázatok írójával, szakmai segítség nyújtása, részvétel az elkészített tervek véleményezésében, a beruházások lebonyolításának előkészítésében és ellenőrzésében, közreműködés az átadás-átvételi eljárásokban,
 • feladatkörébe tartozó ügyekben a teljeskörű adminisztrációs tevékenység ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőfokú műszaki felsőoktatásban szerzett végzettség (közlekedésmérnök, építőmérnök, településmérnök, tájépítész) vagy technikusi végzettség (közlekedésépítő, útépítő, közútkezelő, útépítő és fenntartó technikus)
Előnyt jelent
 • felsőfokú végzettség
 • műszaki ellenőri jogosultság
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. Városgazdálkodási Osztály. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/107/2018. , valamint a munkakör megnevezését: útellenőr (műszaki ügyintéző).
 • Elektronikus úton Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető részére a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 19.
Egyéb információ
 • A közszolgálati jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre létesül, 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Adatvédelmi tájékoztatás: A Hivatal a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából a jelentkező anyagában szereplő személyes adatait az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulás alapján kezeli. A jelentkező által megküldött iratokat a kiválasztási eljárás során a Hivatal Személyügyi Csoportja, a Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetői és a Hivatal vezetője ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére a Hivatal nem Önt választotta, személyes adatai a nyertes jelentkező kiválasztását követően törlésre kerülnek. Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül. Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Címkék
 • útellenőr, műszaki ügyintéző, közlekedésmérnök, építőmérnök, településmérnök, tájépítész, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása