állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Vízügyi Főigazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Beruházási Iroda
Osztályvezető (projekt)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Osztályvezető (projekt)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1012 , Márvány utca 1/d.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Beruházási Iroda vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel. Gondoskodik a projektek támogatási kérelmének és mellékleteinek összeállításához szükséges pénzügyi és műszaki információk VIZITERV Environ Kft. részére történő megadásáról, a projekt megalapozó tanulmányok pénzügyi és műszaki tartalmának összeállításáról, a pályázati felhívás szerinti indikátorok meghatározásáról. Az Irányító Hatóság által megküldött hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásához adatot szolgáltat. Gondoskodik a VIZITERV Environ Kft. által előkészített hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az adott dokumentumok visszaküldéséről, valamint gondoskodik az Irányító Hatóság által is aláírt Támogatási szerződések iratkezelési szabályzat szerinti szétosztásáról, a VIZITERV Environ Kft. által előkészített hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az aláírt dokumentumok VIZITERV Environ Kft. részére történő megküldéséről. Gondoskodik a támogatási szerződésmódosítások megfelelő példányszámban történő aláíratásáról és az aláírt példányok megküldéséről az Irányító Hatóság felé. Gondoskodik az Irányító Hatóság által is aláírt Támogatási szerződések iratkezelési szabályzat szerinti szétosztásáról. Meghatározza a projekt végleges műszaki tartalmát, részt vesz a projektfejlesztéssel összefüggő személyes egyeztetéseken. Gondoskodik a VIZITERV Environ által összeállított projektdokumentáció mellékleteinek (köztük MT, stb.) véglegesítéséről, jóváhagyásáról, aláíratásáról. A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi, és egyetértése esetén továbbítja a kifizetési kérelmet összeállító és EPTK rendszeren keresztül benyújtó pénzügyi menedzseri feladatokat ellátó kolléga részére, naprakész módon nyilvántartja a teljes projektdokumentációt. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint az OVF felelősségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában az OVF köteles biztosítani, hogy az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával a szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak, a kért információk és adatok megadásra kerüljenek. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a VIZIG felelősségi körébe tartozó tevékenységek, valamint a helyszíni munkálatok ellenőrzése vonatkozásában értesíti a VIZIG-et, nyomonköveti az ellenőrzési eljárás cselekményeit. A vizsgálaton résztvevő kollégák az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával igazolják az ellenőrzésen történő részvételüket, Amennyiben intézkedési terv előírására kerül sor, gondoskodik az abban foglaltak határidőben történő végrehajtásáról. Gondoskodik minden szabálytalansági gyanúval vagy szabálytalansági eljárással kapcsolatos válasz, észrevétel, jogorvoslati kérelem, kifogás határidőben történő megadásáról. Korrekció megállapítása esetén gondoskodik a visszafizetéshez szükséges forrás elkülönítése érdekében történő ügyintézésről. A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi, és egyetértése esetén gondoskodik a záró kifizetési igénylés és annak mellékletét képező szakmai beszámoló benyújtásáról az utolsó mérföldkő elérését követően a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a záró kifizetési igénylés és annak mellékletét képező szakmai beszámoló EPTK rendszeren keresztül történő benyújtása az OVF pénzügyi menedzseri feladatokat ellátó kollégájának a feladata. Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban. Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy Egyetem,
 • szakirányú műszaki vagy gazdasági végzettség, Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat, közbeszerzési gyakorlat, Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete, legalább 3 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
Előnyt jelent
 • FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat, vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett, gyakorlat, idegen nyelv ismerete, legalább 3 év vezetői tapasztalat , „B” kategóriás vezetői engedély.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. január 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. január 31.
Egyéb információ
 • az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.
Címkék
 • osztályvezető, vízügy, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása