állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Váci Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Váci Polgármesteri Hivatal
Főépítész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főépítész
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az ellátandó feladatokat magában foglaló teljes körű főépítészi tevékenység
Az ellátandó feladatok
 • A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti feladatok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, így különösen: Településrendezési és településképi eljárások bonyolítása. Településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása. Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács vezetése. Tervpályázati eljárások lefolytatása. Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása. Országos és helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok ellátása. Integrált Városfejlesztési Stratégiával, városfejlesztési koncepciókkal, programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés. Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés. Ügyfelek részére szakmai konzultáció lefolytatása, tájékoztatás nyújtása. Önkormányzati rendeletalkotási eljárásokban közreműködés. Önkormányzati beruházások bonyolításában közreműködés. Kapcsolattartás partner önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, partnerekkel. Területrendezési eszközök, tervek véleményezése. Partner önkormányzatok településrendezési eszközeinek véleményezése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, 190/2009. (IX.15.) korm.rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott szakképzettség (építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok
 • Főépítészi vizsga a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 4. § alapján, vagy az alóli mentesülés (ezek hiányában a feladatkör legfeljebb hat hónapig látható el a kormányrendelet 3. § (6) bekezdés alapján)
 • Legalább 8 éves szakmai gyakorlat
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kitűnő kommunikációs, szervező és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége,
 • Terhelhetőség,
 • Megbízhatóság
Előnyt jelent
 • Egyetem, Építészmérnöki végzettség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerint
 • Szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata, főépítészeti vizsgáról kiállított bizonyítvány másolata, vagy a mentességet igazoló okirat
 • Szakmai gyakorlatot igazoló okirat
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. március 13.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82-111/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.
 • Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázó írásban értesítést kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. március 20.
Címkék
 • főépítész, közigazgatás, Pest megye, Vác
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása