állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály Vízgazdálkodási Csoportjához
Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű előreláthatólag 2022. január 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • • felszín alatti vizekre és a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményeire, ill. felszíni vizekre kiterjedő vagyongazdálkodási, objektumazonosítási feladatok ellátása; • vízkészletek térbeli, időbeli, minőségi számbavétele és azok elosztása, ezzel kapcsolatos szakvélemények készítése; • közreműködés a vizek állapotának figyelemmel kísérésére és rendszeres értékelésére irányuló monitoring program kidolgozásában, ill. végrehajtásában; • az ÉMVIZIG vízkészlet-gazdálkodási nyilvántartásainak vezetése; • a vízkivételek mértékadó adatai alapján vízmérleg készítése; • a felszíni és felszín alatti vízhasználatokkal, megfigyelő tevékenységgel kapcsolatos OSAP adatszolgáltatások megkérése, eredményeinek feldolgozása és értékelése; • a vízgyűjtő-gazdálkodási alegységi tervek készítésében, a tervezési részegységek terveinek felülvizsgálatában és az intézkedési programok végrehajtásában való közreműködés, a víztestek jó állapotának elérését és megőrzését veszélyeztető körülmények áttekintése, az ezzel kapcsolatos tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése; • a vízbázis-védelemmel kapcsolatos igazgatósági feladatok végrehajtása; • területfejlesztési koncepciók és programok, valamint településrendezési eszközök véleményezésével kapcsolatos szakágazati vélemények készítése, koordinációs feladatok ellátása; • vízkárelhárításkor, vízminőségi- és környezeti kárelhárításkor a védelmi szervezetben meghatározott feladatok végrehajtása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, vagy egyetem (elsősorban vízépítő mérnök, hidrológus, hidrogeológus, környezetmérnök),
 • • térinformatikai ismeretek,
 • • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • • B kategóriájú jogosítvány,
 • • pontosság, szakszerűség, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • a betöltendő munkakörhöz hasonló munkavégzési tapasztalat,
 • • felszíni vízilétesítmények tervezésében, üzemeltetésében szerzett gyakorlat,
 • • hidraulikai modellezés ismerete,
 • • gyakorlat a vízminőségi, víztermelési eredmények feldolgozásában és értékelésében,
 • • jártasság a terepi munkavégzésben (kúthelykitűzés, vízszintmérés, vízmintavétel stb.),
 • • szakmai nyelvvel bővített angol nyelvtudás.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • motivációs levél,
 • • szakmai önéletrajz,
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a http://www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • • esetleges referenciák.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Csoport munkatársa nyújt, a 46/516-600 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2019-2015/2019 , valamint a munkakör megnevezését: felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a cv@emvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság, ez alatt az idő alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresheti.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 1.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • ÉMVIZIG honlap - 2019. július 5.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek. A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 7.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása