állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
A Veszprém Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály
Földmérési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Földmérési ügyintéző
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Veszprém megye, 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
 • Ellátandó feladatok:
 • A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya illetékességi területén ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, továbbá a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény törvény alapján a földügyi igazgatás földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal és alapmunkákkal - ide nem értve a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenységet - a földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével kapcsolatos és az ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági feladatait. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével összefüggő feladatok határidőre történő elvégzése. Földmérési jellegű kérelmek, beadványok vizsgálata, határozattal történő intézkedések megtétele.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás VI. fejezetének 70. §-ában foglaltak szerint ellátja a járási hivatal feladat- és hatáskörét érintő földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel, vagy felsőoktatásban szerzett informatikai képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel,
 • • Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,
 • • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • • Legalább "B" kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Az ellátandó szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és gyakorlati idő,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Közigazgatási gyakorlat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • • Motivációs levél,
 • • Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
 • • Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kleinhaus Mária osztályvezető nyújt, a 06-70/932-0364 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/02393-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Földmérési ügyintéző.
 • • Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kormanyhivatal.hu
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 6.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása