állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szent István Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar
Biomérnöki és Folyamattervezési Intézet
Egyetemi docens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Egyetemi docens
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1118 Budapest, Ménesi út 45.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A munkakörére irányadó kötelező tanításra fordított idő teljesítése, munkaidejének legalább húsz százalékában tudományos kutatás folytatása, a fennmaradó időben, felettese utasítása szerint mindazon feladatok ellátása, amelyek összefüggnek az Egyetem működésével, és igénylik az oktató szakértelmét, ezen belül: Aktív részvétel a Tanszék oktató, kutató és tudományos munkájában; Sörgyártás tudományos és technológiai témakörébe tartozó tárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása magyar és angol nyelven, valamint BSc és MSc szinten. Részvétel a szakdolgozat és diplomamunka témairányításában. Részvétel a záróvizsgák, felvételi vizsgák lebonyolításában; Az oktatott témakörökhöz tartozó tananyagok folyamatos fejlesztése, korszerűsítése és oktatási segédanyagok készítése; Részvétel a PhD-képzésben és a tanszéki diszciplínákhoz kötődő tudományos diákköri munka irányításában; A tanszéken folyó kutatómunkához kapcsolódó kutató, fejlesztő és innovációs munka szervezése, végzése, bekapcsolódás hazai és nemzetközi pályázatokba. Kutatási tevékenységként alap- és alkalmazott kutatómunka végzése, önálló tudományos munka végzése, kutatócsoport vezetése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása, törekvés tudományos műhely kialakítására; Oktatás- vagy kutatásfejlesztési pályázatok készítése és benyújtása, elnyert pályázat esetén a témavezetői feladatok ellátása, részvétel a pályázat megvalósításában; Az egyetem céljainak megfelelően részvétel a képzés fejlesztésével kapcsolatos feladatokban; Részvétel minden egyéb, az oktatással, kutatással és az Egyetem, a Kar, az Intézet működésével kapcsolatos olyan oktatói munkában, amellyel az illetékes munkáltatói jogkörgyakorló megbízza.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, élelmiszermérnök, biomérnök vagy vegyészmérnök szakirányú végzettség,
 • • Tudományos fokozat (PhD);
 • • Legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, beleértve minden olyan tapasztalatot, amely a felsőoktatási képzéshez szorosan kapcsolódik, különösen az eredményes tudományos diákköri tevékenységet, a demonstrátori megbízást, a doktori képzés idejét és az óraadó oktatói tevékenységet;
 • • Az érintett alkalmas legyen idegen nyelven előadást, szemináriumot tartani;
 • • Amennyiben a pályázó nem habilitált, az érintett által művelt tudományterületnek, illetve az általa oktatott diszciplínának nemzetközi szintű ismeretét és ennek egyetemi szinten történő előadására való képességet a jelöltnek a karon nyilvánosan meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű előadáson kell bizonyítania;
 • • A pályázó önállóan vagy társszerzővel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önálló vagy társszerzővel megírt idegen nyelvű publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos konferencián tartott előadás szerzője legyen;
 • • A pályázó alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére;
 • • Cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajza (amelyben kitér eddigi szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira);
 • • Egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok másolata, idegen nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén annak hiteles fordítása, és honosítása vagy ekvivalenciája;
 • • Amennyiben a pályázó végzettségét illetően idegen nyelvű okirattal rendelkezik, abban az esetben a pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja honlapján található;
 • • Hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírása, a nemzetközi tudományos életben való részvételének bemutatása, hazai és külföldi referenciák másolatai, tanulmányutak felsorolása;
 • • Részletes publikációs lista illetve a tudománymetriai adatok és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT);
 • • A magyar nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája és témavázlata;
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó melyik idegen nyelvből vállalja az idegen nyelvű előadás megtartását, illetve az idegen nyelvű előadás témája és témavázlata (a habilitált jelölt mentesül az előadások megtartása alól);
 • • Tudományos tevékenységről szóló adatlap, valamint a személyi adatlap (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban);
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; a büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Baranyai László egyetemi tanár, mb. intézetigazgató nyújt, a 06 1 305 7205 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (1118 Budapest, Villányi út 29-43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-ETK/530-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
 • és
 • • Elektronikus úton Budai Campus, Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztály, Személyügyi és Fejlesztési Osztály kari referense részére a bci.human@szie.hu oldalon keresztül.
 • és
 • • Személyesen: Budai Campus, Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztály, Személyügyi és Fejlesztési Osztály, Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K. II. .
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • NKI és SZIE honlapja - 2020. június 25.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A papíralapú pályázatnak a SZIE Rektorának címezve kell a benyújtási határidőig postai úton vagy személyes átadás által beérkeznie Budai Campus, Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztály, Személyügyi és Fejlesztési Osztály kari referense részére bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban, 1 eredeti és 4 másolati példányban (személyes benyújtás esetében munkaidőben). A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati anyagot – (Word formátumban és egy fájlban), a végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben) – elektronikusan is meg kell küldeni. A pályázathoz szükséges nyomtatványok, illetve az összeállítással és a benyújtással kapcsolatos információk a kar személyügyi referens munkatársaitól a bci.human@szie.hu e-mail címen kérhetők. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat visszavonására.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 25.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása