állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Fejér Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Fejér Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1.
Építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi szakügyintéző
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • • Építésügyi hatósági feladatkörben engedélyezési, tudomásulvételi, szakhatósági eljárások lefolytatása, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés. • Meglévő épületek jókarbantartási kötelezettségének teljesítése körében ellenőrzés végzése és kötelezési eljárás lefolytatása. • Építésfelügyeleti hatósági jogkörben a kormányrendeletben előírt kivétellel ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le, és a jogszabályban előírt szankciókat megállapítja. • Előkészíti az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatkört érintő elsőfokú hatósági döntéseket. • Ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységi körben jelentkező hatósági végrehajtással összefüggő feladatokat, teljesíti az e körben felmerülő adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséget. • Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célra adatszolgáltatási feladatot lát el.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Felsőfokú képesítés, • Felsőoktatásban szerzett aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki, településmérnöki szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy ab) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányon szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy ac) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképezettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, ad) jogász, igazgatásszervező, igazságügyi szervező vagy azzal egyenértékű szakképzettség. ,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Jó szintű Kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • • Jó szintű pontosság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • • erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány speciális KIT 2019 alap megjelöléssel); nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozári Mihály osztályvezető nyújt, a 06-22-795-781 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/2830-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető részére a szervezes@fejer.gov.hu E-mail címen keresztül
 • vagy
 • • Személyesen: Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik; a személyes meghallgatásra behívottak tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor; a pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 15.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer - 2020. szeptember 11.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 12.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása