állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Váci Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Váci Polgármesteri Hivatal
Főépítészi osztály
Főépítész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főépítész
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
 • Ellátandó feladatok:
 • A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti feladatok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, így különösen: Településrendezési és településképi eljárások bonyolítása, Településképi véleményezési, Bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása, Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács vezetése, Tervpályázati eljárások lefolytatása, Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása, Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok ellátása, Integrált Városfejlesztési Stratégiával, városfejlesztési koncepciókkal, programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés. Településrendezési eszközök kezelése: Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási terv, Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet; Ügyfelek részére szakmai konzultáció lefolytatása, tájékoztatás nyújtása. Önkormányzati rendeletalkotási eljárásokban közreműködés. Kapcsolattartás partner önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, partnerekkel. Partner önkormányzatok településrendezési eszközeinek véleményezése. Telekalakítási szakhatósági állásfoglalás, egyes hatósági bizonyítványok kiállítása.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az ellátandó feladatokat magában foglaló teljes körű főépítészeti tevékenység.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, 190/2009. (IX.15.) korm.rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott szakképzettség (építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Ktv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok
 • • Főépítészi vizsga a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 4. § alapján, vagy az alóli mentesülés (ezek hiányában a feladatkör legfeljebb hat hónapig látható el a kormányrendelet 3. § (6) bekezdés alapján)
 • • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Egyetem, Építészmérnöki végzettség,
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Kiváló szintű kommunikációs, szervező és problémamegoldó képesség,
 • • Kiváló szintű rendszerben gondolkodás képessége,
 • • Kiváló szintű terhelhetőség,
 • • Kiváló szintű megbízhatóság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerint
 • • Szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata, főépítészi vizsgáról kiállított bizonyítvány másolata, vagy a mentességet igazoló okirat
 • • Szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló okirat
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Ktv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/6-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 131.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 15.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.vac.hu
 • • kozigallas.gov.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • www.vac.hu
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása