A MAGYAR MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ÁLLÁSPORTÁL: mérnöki, műszaki IT állások portálja! Mérnök állást keres? Ön villamosmérnök, gépészmérnök, ügyvezető igazgató, mérnök üzletkötő, Lean, six sigma, automatizálási, SAP specialista, tervezőmérnök, programozó? Ön mérnöki, műszaki állást kínál? Termelési mérnök, beszerző, karbantartó mérnök, mérnök üzletkötő, üzemvezető, fejlesztő, minőségbiztosítás , vegyészmérnök, linux állása van? Használja állásportálunkat!
172 professzionális mérnök/műszaki állás, és 15831 regisztrált álláskereső az adatbázisban!
Munkaadók
Munkavállalók
Nyitólap > Rólunk > Általános Szerződési Feltételek
Munkaadóknak
Munkavállalóknak
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és mi elküldjük Önnek a legfrissebb mérnök állásokat.
E-mail címe:

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató, az Absolut Tanácsadó Kft. (székhely: 8600 Siófok Csillaghegyi u 20355. Hrsz.; cégjegyzékszám: 14-09-309391; adószám: 13337672-2-14), kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a http://www.mernokallasok.hu című internetes honlapnak (továbbiakban Weboldal). Ügyfél (továbbiakban Ügyfél), minden olyan munkaadó, aki kitöltött megrendelőjét ,cégszerűen aláírva, az abban foglalt hirdetés feladást és a hozzá kapcsolódó szolgáltatást megrendeli. Szolgáltató célja Ügyfél maradéktalan kiszolgálása, az alábbi feltételek szerint:
A Szolgáltató a weboldal érvényes jelen működési rendje szerint biztosítja a hirdetésre vonatkozó keresési és kapcsolódási lehetőségeket.

1. A szerződés létrejötte
Szerződő Felek között szerződéses kapcsolat akkor jön létre mikor, Szolgáltató visszaigazolja és elfogadja Ügyfél előzetesen megrendelőben továbbított hirdetését. Szolgáltató visszaigazolását legkésőbb 48 órán belül megteszi és aktiválja Ügyfél hirdetését a weboldalon.

2. A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél által közölt adatokat a megrendelő elfogadásakor vagy a szolgáltatási idő alatt bármikor ellenőrizze. Amennyiben a megrendelőben közölt szükséges adatokat Ügyfél nem vagy hamisan adja meg és ez Szolgáltató tudomására jut, úgy a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek tekinti. Ügyfél kötelezettséget vállal a vonatkozásban, hogy az adataiban bekövetkező lényeges változásokat Szolgáltatóval haladéktalanul közli. Szolgáltató a hamis adatok jogszerű felhasználásából vagy az Ügyfél által időben nem közölt adatváltozásból származó károkért felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a szerződéses kapcsolat során tudomására jutott Ügyféllel kapcsolatos adatokat titokként kezeli és ezt a foglalkoztatott munkavállalóira nézve is kötelezettségként írja elő.
Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét, használatát másnak át nem engedheti és nem jogosult a Megrendelő (Szerződés) megkötésével az őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni.
Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a saját maga által szerkesztett jelszaván keresztül történik.

3. A hirdetés jogszerűsége
Ügyfél felelősséget vállal a vonatkozásban és egyben kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy hirdetése mindenben teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénynek és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvénynek, a reklámetikai kódexnek, továbbá nem sérti jogellenes módon harmadik személyek érdekeit.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem jelenteti meg azokat a bannereket, hirdetéseket vagy cégbemutatókat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik, illetve ha a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti.
Szolgáltató a polgári jog szabályai szerint vállal felelősséget, a bannerek, hirdetések, cégbemutatók tartalmáért és ezek megjelenésének bármilyen jogkövetkezményeiért. A hirdetések alapján létrejövő jogviszonyoknak Szolgáltató nem alanya. Szolgáltató érti jelen bekezdés alatt különösen a hirdetések sikeres megjelenése hatására létrejövő jogviszonyokat, és a hirdetések jogszabályellenes megjelenése hatására létrejövő egyéb jogviszonyokat.

4. Az álláshirdetés megjelenése (általános, egyedi)
Ügyfél a hirdetést a Munkaadói oldalon a „hirdetés feladás” kitöltésével tudja kezdeményezni, ahol választaható egy áétalános sablon (mernokallasok) vagy lehet egyedi kivitelezésű, mely céges arculati elemeket tükröző, egyedi megjelenésű hirdetést jelent.


A mernokallasok weboldalán megjelenő általános vagy egyedi kivitelezésű hirdetést, annak formai elemeit, forráskódját az Ügyfél csak a Szolgáltató beleegyezésével jogosult máshol felhasználni.
A Szolgáltatóhoz beérkezett hirdetés végleges szövege és formája Ügyfél által történő jóváhagyásától számított két munkanapon belül megjelenik, és a megrendelésben meghatározott ideig (amennyiben a Ügyfél nem kéri idő előtt a hirdetés törlését, a megjelenésétől számított 4 hétig, ha az egyedi szerződés másként nem rendelkezik) elérhető. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megjelenés kezdő időpontjának és időtartamának betartásáért. Késedelem esetén a szolgáltató alternatív megjelenési időpontot és a szolgáltatás meghosszabbítását vállalja.
Ha a hirdetés 4 hétig tartó megjelenési viszonylatban összesen három napon keresztül nem elérhető a Szolgáltató vagy Internet szolgáltatója hibájából, úgy Szolgáltató térítésmentesen meghosszabbítja a hirdetés megjelenítését a szerződésben rögzített megjelenési idő lejártát követő 4 héttel.

5. A mernokallasok.hu hirdetésekhez kapcsolódó szolgáltatásai
Ügyfél hirdetés megrendelés útján automatikusan jogosulttá válik a hirdetéshez kapcsolódó „jelöltvadász” szolgáltatások használatára.
A jelöltvadász szolgáltatás részletezése:
A szolgáltatás Ügyfél által feladott egy vagy több álláshirdetéshez kapcsolódva ügyféloldalán valósul meg.
álláshirdetések elhelyezésére a szolgáltató által üzemeltetett www.mernokallasok.hu oldalon;
a mernokallasok weboldalán elhelyezett álláshirdetésekre érkező pályázatok rendszerezésére, szűrésére és kezelésére;
jelentések és kimutatások, exportálható táblázatok készítésére.
jelentkezők e-mailjeinek saját e-mail címre történő továbbítása.

A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja Ügyfelet, hogy a rendszer használata során birtokába kerülő önéletrajzok személyes adatokat tartalmaznak. A személyes adatokat kizárólag saját felelősségére, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek betartásával használhatja. Az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint Ügyfél a személyes adatokat kizárólag a személyes adat tulajdonosától kapott hozzájárulással jogosult használni. Ügyfél által jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató tájékoztatja továbbá az Ügyfelet, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit, a Szolgáltató magára nézve is elfogadja, és betartja.

6. A szerződéses jogviszony időtartama
Szolgáltató és Ügyfél közötti szerződés időtartamát a megrendelő tartalmazza.

7. A díjazás és számlázás alapelvei
Szolgáltatót az általa nyújtott szolgáltatásért díjazás illeti meg, melynek összegét a visszaigazolt megrendelő tartalmazza.
Szolgáltató a hirdetések és szolgáltatások árát – a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi árszabályozás rendelkezései figyelembe vételével – szabadon állapítja meg.
A Ügyfél részére összeállított egyedi ajánlat kizárólag Ügyfél részére készül, az egyedi ajánlat harmadik személy felé nem hatályos. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által részére küldött egyedi ajánlat üzleti titkot képez. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ugyanolyan feltételekkel több Ügyfél részére ajánlattétellel éljen.
A megrendelt hirdetésekről/szolgáltatásokról Szolgáltató számlát bocsát ki Ügyfél számára, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatások díjait. A számla kibocsátásának időpontja a megrendelt szolgáltatás teljesítésének napja (aktiválás).
Ügyfél a nevére kiállított számlát a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni a számlán feltüntetett összegnek a Szolgáltató Unicredit Bank 109180001-00000029-88260005 számú bankszámlájára történő átutalással. A fizetési határidő 8 nap, feltéve, hogy Felek másképpen nem rendelkeznek. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamatot felszámítjuk.

8. Vis maior
Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. Szolgáltató jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.
Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét.

9. Személyiségi jogok, adatvédelem
Szolgáltató weboldalán közzétett adatvédelmi nyilatkozat szerződő feleket is érintő pontjait szerződő felek elfogadják és betartják.

10. A szerződés felmondásának szabályai
Amennyiben a Hirdetési Ajánlatban megjelölt szolgáltatások megrendelését és a szerződéses jogviszony létrejöttét követően akár Ügyfél, akár Szolgáltató részéről a szerződéstől való elállás igénye merül fel, szerződő felek a következő irányelveket alkalmazzák:
Szolgáltató kötelezettséget vállal a szolgáltatások szerződés szerinti teljesítéséért. Késedelem vagy a szerződéses feltételeknek nem megfelelő szolgáltatás esetén (kivéve Vis maior) Szolgáltató kiköti az alternatív szolgáltatást vagy időpontot és a szolgáltatás meghosszabbítását.
Ügyfél felmondása esetén Ügyfél köteles Szolgáltatónak megtéríteni valamennyi már teljesített szolgáltatás ellenértékét, annak a szerződés időtartamára tekintettel megállapított kedvezményével együtt.
Egyedi, egyszeri hirdetési megrendelés esetén Felek a következő módon járnak el:
- amennyiben Ügyfél a hirdetés elkészítése és megjelentetése előtt mondja fel a szerződést, úgy Ügyfelet fizetési kötelezettség nem terheli;
- amennyiben Ügyfél az (egyedi) hirdetés elkészítése után, de még megjelentetése előtt mondja fel a szerződést, úgy Ügyfél köteles Szolgáltatónak a hirdetés elkészítési, programozási költségét megtéríteni, melynek összege – amennyiben a megrendelő másként nem rendelkezik - 10.000,-Ft + Áfa / hirdetés;
- amennyiben Ügyfél az (egyedi) hirdetés elkészítését és megjelentetését követően mondja fel a szerződést, úgy Ügyfél köteles Szolgáltatónak a megrendelőben szereplő teljes hirdetési díjat megtéríteni.

Hosszú távú keretszerződések esetén Felek a következő módon járnak el:
A kötelezően vállalt fix összegű, illetve fix hirdetésszámú keretszerződés esetén – amennyiben a hirdetési ajánlat másként nem rendelkezik – Ügyfélnek lehetősége van 1 hónapos felmondási idő betartásával, írott formában elállni a szerződéstől. A felmondási határidő lejártakor Szolgáltató jogosult az időarányosan kalkulált hirdetések és a ténylegesen felhasznált hirdetések közötti különbséget, normál hirdetési áron elszámolni, 8 napos fizetési határidővel.

Határozott idejű szerződést a Ügyfél a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szolgáltató 8 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

11. Egyéb rendelkezések
Szerződő Felek jelen általános szerződési feltételben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

12. Értelmező rendelkezések
Jelen szerződés alkalmazása szempontjából
Szolgáltató : az Absolut Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ügyfél : a munkaerő keresés céljából a Szolgáltató által működtetett weboldal szolgáltatásait igénybe vevő.
Megrendelő : a weboldal által generált és hirdetés igénylésre megküldött irat.
Szerződés : a mindkét fél, Szolgáltató és Ügyfél által a megrendelő alapján elfogadott és aláírt megállapodás.
Vis maior : különösen annak minősülő esetei: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Absolut Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok Csillaghegyi u 20355. Hrsz.
Tel: 00 36 70 225 1375
Fax: 00 36 1 700 1676
E-mail: ugyfelszolgalat@mernokallasok.hu
www.mernokallasok.hu